Školní elektronické systémy

The international scientific conference Competition organized by College of Polytechnics Jihlava is held within the sustainability of the project Bridge to the Partnership - College of Polytechnics Jihlava Creates the Network, registration number CZ.1.07/2.4.00/12.0115.

Conference is held under the auspices of the Vysočina Region Governor MUDr. Jiří Běhounek and The Chamber of Commerce Vysocina Region.

Date of event: 18 May 2017

Venue: building of the College of Polytechnics Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

The aim of the ninth annual international scientific conference Competition is to create a communication space for experts from the practice and academia. Discussion will focus e.g. on topics such as tools of competitiveness of enterprises, sources of competitive advantage, the competitive position of the regions, and further theoretical and practical aspects of competition. 

Each paper will be reviewed by two opponents.

Conference proceedings from previous conference 2016 have been included in the database Web of Science. 

The conference proceedings will be sent for evaluation into Web of Science database.

Selected authors will be offered the possibility to send the extended version of their conference papers to the reviewed procedure of Logos Polytechnikos subsumed in the database ERIH PLUS and List of reviewed non-impact periodicals issued published in the Czech Republic. The modification of the extended paper has to be at least 30%. Extended paper must have different title and abstract.

Mezinárodní vědecká konference Konkurence, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je pořádána v rámci udržitelnosti projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0115.

Konference je organizována pod záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

Datum konání: 18. 5. 2017

Místo konání: budova Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

Cílem devátého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata, jako jsou zdroje konkurenční výhody, konkurenční postavení regionů, konkurenceschopnost a lidské zdroje a další teoretické a praktické aspekty konkurence. Každý příspěvek bude hodnocen dvěma recenzenty. Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science.

Sborník z předchozího ročníku konference je již indexován v databázi Web of Science. 

Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuta možnost poslat rozšířenou verzi jejich článku do recenzního řízení časopisu Logos Polytechnikos, který je indexován databází ERIH PLUS a figuruje na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rozšíření článku musí být nejméně o 30 % a článek musí mít jiný název a abstrakt.

 

Soubory

  • competition_proceedings_2017.pdf