Školní elektronické systémy

Registrace / Registration - Informatika 2025

Článek
Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ v tomto elektronickém registračním formuláři dávám souhlas Vysoké škole polytechnické Jihlava se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401 (dále jen VŠPJ), jakožto správci osobních údajů,:
• se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této konferenci a zasílání dalších informací o této akci,
• s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k mojí účasti na této konferenci pořádané VŠPJ,
to vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Veškeré údaje obsažené v registračním formuláři mohou být využity výhradně pro vnitřní potřebu VŠPJ pro výše uvedené účely v souvislosti s pořádáním konference a nebudou poskytnuty třetím osobám.
Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů poskytuji na dobu od své registrace na konferenci do vypořádání sborníku konference, nejdéle však na dobu jednoho roku. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronickým odvoláním zaslaným na adresu konference s účinností od druhého dne po dni doručení.
Poznámka: Bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůže být účastník zaregistrován.


By checking 'Consent to personal data processing' in this electronic registration form,
I grant the College of Polytechnics Jihlava, residing at Tolstého 16, 586 01 Jihlava, ID 71226401 (hereinafter the College), as a personal data administrator, my consent to:

• process and handle the personal data contained in this registration form exclusively for registration purposes at this conference and send further information about this event,
• settle payments, queries, and suggestions relating to my participation in this conference held by the College,
all within and under the Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data, as amended, and under the General Data Protection Regulation (GDPR), full title Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

All data contained in the registration form may be used exclusively for the internal use of the College for the above purposes in connection with the organization of the conference and will not be provided to third parties.

I consent to the processing of the above-mentioned personal data from the time of my registration to the conference until the conference proceedings are settled, but for the maximum period of one year. I can withdraw this consent at any time by electronic request with effect from the second day after receiving.

Note: Without consent to personal data processing, the participant cannot be registered.
Zaškrtnutím políčka „Souhlas s pořízením a použitím obrazových záznamů“ v tomto elektronickém registračním formuláři dávám Vysoké škole polytechnické Jihlava se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401 (dále jen VŠPJ), jakožto správci osobních údajů, bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním akce, tj. především pořízených v průběhu akce v jakékoliv formě pro účely dokumentace průběhu konference a fotogalerie zveřejněné na webu školy.

Souhlas se uděluje na dobu nejdéle 5 let.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronickým odvoláním zaslaným na adresu konference s účinností od druhého dne po dni doručení.