Školní elektronické systémy

Etické principy Konference Konkurence

 

Konference Konkurence je pořádána a její sborník vydáván v souladu s nejvyššími etickými standardy akademického prostředí, Souborem etických zásad VŠPJ, Směrnicí k zamezení plagiátorství na VŠPJ a Committee on Publication Ethics (COPE).

Všichni účastníci recenzního řízení konference Konkurence (autoři, editoři, recenzenti) jsou povinni řídit se následujícími etickými principy:

V případě jakýchkoliv dotazů k recenznímu řízení, pravidlům uvedeným v tomto kodexu či k publikaci v rámci sborníku příspěvků z konference Konkurence se prosím neváhejte obrátit na editora.

Povinnosti autorů:

Všechny příspěvky zaslané do recenzního řízení konference Konkurence musí být původní a nesmí  být publikovány žádným způsobem před, během ani po konferenci. Autor (autoři) by rovněž neměli předkládat podobné příspěvky (nebo příspěvky v podstatě popisující stejný předmět) na více konferencích nebo v časopisech.
Autoři jsou v předkládaných příspěvcích povinni při odkazování řádně odcitovat veškeré zdroje a ostatní autory.

Autor nesmí v příspěvku pozměňovat, zkreslovat nebo jiným způsobem upravovat výzkumná data, v případě, že by tím došlo k zásadnímu ovlivnění závěrů vyplývajících z výsledků výzkumu.

Autor příspěvku je povinen uvádět v příspěvcích pouze platné a pravdivé afiliace všech spoluautorů příspěvku (jméno, instituce, kontakty).

V případě zjištěného závažného pochybení vyplývajícího z porušení etických principů konference Konkurence, bude zveřejněný příspěvek stažen. Autor a spoluautoři mohou být vyloučeni z případné budoucí participaci a publikování příspěvků ve sborníku konference Konkurence.

Autor příspěvku musí bez zbytečného prodlení informovat editora o jakékoli zjevné chybě v jeho přijatém příspěvku. Autor je povinen spolupracovat s editorem při zpětném stažení nebo opravě příspěvku.

 

Povinnosti editorů:

Editor je povinen vybírat recenzenty příspěvku výhradně tak, aby recenzentem příspěvku byla vždy pouze kompetentní a kvalifikovaná osoba v daném tématu.

Editor je povinen jednat v recenzním řízení pouze tak, aby byl vždy zachován nejvyšší etický standard konference Konkurence.

Příspěvky předložené k publikaci mohou být zkontrolovány softwarem pro detekci plagiátů, aby se ověřila jejich originalita. Příspěvky, které nesplňují kritéria originality, budou z recenzního řízení bez náhrady vyřazeny.

 

Povinnosti recenzentů:

V případě, že se recenzent necítí být kvalifikován pro objektivní recenzi příspěvku, musí o této skutečnosti neprodleně informovat editora.

Příspěvky musí být ze strany recenzentů oponovány objektivně a konstruktivně z pohledu obsahové i formální stránky recenzovaného příspěvku.

Recenzent by měl s příspěvkem zacházet jako s důvěrným a vyhnout se rovněž jakýmkoliv střetům zájmu v rámci recenzního řízení.

Recenzent by měl neprodleně informovat editora o všech podobnostech mezi recenzovaným příspěvkem a jiným příspěvkem nebo článkem zveřejněným na jiné konferenci nebo v časopise.