Školní elektronické systémy

18. 5. 2023 / May 18, 2023

08:45–09:45     Registrace účastníků / Registration of participants

09:45–10:00    Slavnostní zahájení / Opening ceremony

Doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava / rector of the College of Polytechnics Jihlava

10:00–12:15    Klíčoví řečníci / Keynote speakers

 

Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., Univerzita Komenského v Bratislavě / Comenius University Bratislava

Povedomie slovenských spotrebiteľov o význame krajiny pôvodu produktov

The Awareness of Slovak Consumers on the Importance of the Country of Origin Products

 

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze /  Prague University of Economics and Business

Zástupci generace Z a jejich vstup na trh práce - nutnost změny přístupu zaměstnavatele

Gen Z Representatives on the Job Market: Employers' Need for a Paradigm Shift

 

12:15–13:15     Oběd / Lunch

 

13:15–15:15   

Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc (Vysoká škola ekonomická v Praze / Prague University of Economics and Business)

České zdravotnictví v mezinárodním srovnání

Czech Health System in an International Comparison

 

Ing. Libor Jílek (Univerzita obrany / University of Defence)

Doplňování důstojníků ozbrojených sil České republiky prostřednictvím studia na Univerzitě obrany

Complementing Officers of the Armed Forces of the Czech Republic Through Studies at the University of Defense

 

Ing. Silvia Komara, PhD., doc. Ing. Michal Páleš, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava)

Web scraping v súčasnom konkurenčnom prostředí

Web Scraping in the Current Competitive Environment

 

Ing. Petr Šimáček (Vysoká škola ekonomická v Praze / Prague University of Economics and Business)

Disruptuj nebo zhyň: jak vést business v hyperkonkurenci

Disrupt or Die: How to Run Business in Hyper-competition?

 

PhDr. Darina Koreňová, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / Pavol Jozef Šafárik University in Košice)

Komparácia samosprávnych krajov Slovenska z pohľadu kvality života a rozpočtu

Comparison of Self-governing Regions of Slovakia From the Point of View of Quality of Life and Budget

 

15:15–15:45     Přestávka na občerstvení / Coffee break

 

15:45–17:30

Ing. Nina Kocúrová, doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava)

Študentky informačných a komunikačných technológií na Slovensku a Francúzsku - populačné podiely a vývojové trendy

Female Students of Information and Communication Technologies in Slovakia and France - Population Shares and Development Trends

 

Ing. Marek Musil, PaedDr. František Smrčka, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava / College of Polytechnics Jihlava)

ICT řešení pro zlepšení správy oprav strojů

ICT Solutions for Improving Machine Repair Management

 

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D., Ing. Martina Kuncová, Ph.D., Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava / College of Polytechnics Jihlava), FH-Prof. Ing. Mag. Robert Füreder (Austria University of Applied Sciences), doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (. (Vysoká škola polytechnická Jihlava / College of Polytechnics Jihlava)

The Czech-Austrian Intercultural Differences Perceived by Companies in Business Cooperation and in Demands for School Graduates

 

Ing. Michaela Milena Schubertová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava)

Konkurencieschopnosť a pracujúca chudoba

Competitiveness and Working Poverty

 

17:30–21:00    Společenský večer / Conference dinner

 

19. 5. 2023 / May 19, 2023

09:30–11:15

Invited speaker: 

Ing. Martina Chalupová, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola polytechnická Jihlava / Czech University of Life Sciences Prague and College of Polytechnics Jihlava

Profily spotřebitelů na českém trhu potravin

Consumer profiles on the Czech food market

   

Ing. Daniel Pilát, Ing. Karel Ječmen, Ing. Andrea Hrníčková, doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D., doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague)

Optimalizace výběru portfolia investičních projektů dopravní infrastruktury s agregovaným optimalizačním kritériem

Optimization of the Investment Projects Portfolio in Transport Infrastructure Selection Using an Aggregation of Optimization Criterion

 

Ing. Petr Jiříček, Ph.D., RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava / College of Polytechnics Jihlava)

Financial Performance of an Regionally Important Innovative Company “optokon” in Times of Covid

 

Prof. Nadežda Jankelová, PhD., Ing. Norbert Súkeník (Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava)

Predpoklady zvyšovania pracovnej angažovanosti vysokoškolských pedagógov ako nástroja konku-rencieschopnosti vysokých škôl na Slovensku

Assumptions for Increasing the Work Engagement of University Lecturers as a Tool for Competitiveness of Universities in Slovakia

 

Ing. Vítězslav Kotík, MBA (Vysoká škola ekonomická v Praze /  Prague University of Economics and Business)

Agility Management v období nestability trhu: Zaměření na operace ve střední Evropě

Agility Management in Period of Market Instability: Focus on Central European Operations

 

Doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD., Mgr. Martin Karas, PhD., PhDr. Simona Chuguryan, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava)

Využitie bimaticových hier v medzinárodných vzťahoch

Using of Bimatrix Games in International Relations

 

11:15–12:15 Oběd / Lunch