Školní elektronické systémy

Publikační etika

Prohlášení o publikační etice a nekalých publikačních praktikách

Prohlášení o publikační etice a nekalých publikačních praktikách Mezinárodní vědecké konference KONKURENCE vychází z velké části z Pokynů pro redaktory konferenčních sborníků a ze stanovisek vypracovaných Výborem pro publikační etiku COPE.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se recenzního řízení, pravidel uvedených v tomto kodexu nebo publikace v rámci sborníku konference KONKURENCE se obracejte na redakci. Všichni účastníci recenzního řízení (autoři, redaktoři, recenzenti) jsou povinni dodržovat následující etické zásady.

Všechny rukopisy zaslané do sborníku konference KONKURENCE podléhají dvojitému slepému recenznímu řízení. Jsme přesvědčeni, že využití anonymních recenzentů je nejlepší způsob, jak získat upřímné názory na příspěvky. Vědecký výbor konference požaduje, aby recenzenti nekontaktovali autory přímo.

Odpovědnost autora

 • Všechny příspěvky předložené k recenznímu řízení na konferenci musí být původní a nesmí být žádným způsobem publikovány před konferencí, během ní ani po ní. Autoři by neměli předkládat podobné příspěvky (nebo příspěvky popisující stejné téma) na více akcích nebo v jiných časopisech či konferenčních sbornících.
 • Autoři jsou povinni v předložených příspěvcích řádně uvádět všechny zdroje a ostatní autory.
 • Autoři nesmí v příspěvku měnit, zkreslovat ani jinak upravovat výzkumná data, pokud by to mohlo významně ovlivnit závěry vyplývající z výsledků výzkumu.
 • Autoři jsou povinni uvádět pouze platné a pravdivé afiliace všech spoluautorů (jméno, instituce, kontakty). Vždy je třeba řádně uvést uznání práce ostatních. Autoři by měli citovat publikace, které měly vliv na určení povahy uváděné práce. Příslušný autor by měl zajistit, aby v práci byli uvedeni všichni spoluautoři, a naopak nebyli uvedeni ti, co se na práci nepodíleli. Dále je nutné zajistit, aby všichni spoluautoři viděli a schválili konečnou verzi práce a souhlasili s jejím předložením k publikaci.
 • Zveřejněný příspěvek bude stažen, pokud dojde k závažnému pochybení v důsledku porušení etických zásad mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. Autoři mohou být vyloučeni z jakékoli budoucí účasti a publikování příspěvků ve sborníku této mezinárodní vědecké konference.
 • Autoři zpráv o původním výzkumu by měli předložit přesný popis provedené práce a objektivní diskusi k jejímu významu. Dále by měly být v práci přesně uvedeny podkladové údaje. Práce by měla obsahovat dostatečně podrobné informace a odkazy, které umožní ostatním výzkum zopakovat. Podvodná nebo vědomě nepřesná tvrzení představují neetické chování a jsou nepřijatelná.
 • Autoři jsou žádáni, aby poskytli hrubá data spolu s článkem k redakčnímu posouzení, a byli připraveni poskytnout k těmto údajům veřejný přístup. V každém případě by měli uchovávat tato data po přiměřenou dobu po jejich zveřejnění.
 • Autoři by měli zajistit, aby předložená práce byla původní a nebyla publikována jinde v žádném jazyce. Pokud autoři použili výsledky a/nebo slova jiných autorů, bylo toto náležitě citováno a uvedeno.
 • Je třeba dodržovat platné zákony a úmluvy o autorských právech. Materiály chráněné autorským právem (např. tabulky, obrázky nebo rozsáhlé citace) by měly být reprodukovány pouze s příslušným svolením a uvedením autorského jména.
 • Na žádost redakce by autoři měli předložit důkazy o tom, že uváděný výzkum byl řádně schválen a byl proveden eticky (např. kopie povolení, licencí, souhlasů účastníků).
 • Výzkumní pracovníci by obecně neměli zveřejňovat nebo sdílet identifikovatelné údaje shromážděné během výzkumu bez zvláštního souhlasu dané osoby (nebo jejího zástupce).
 • Na začátku studie by měly být stanoveny vhodné statistické analýzy a měl by být připraven a dodržován plán analýzy dat pro předem stanovené výstupy. Sekundární analýzy by měly být odlišeny od primárních analýz a těch stanovených v plánu analýzy dat. Výzkumní pracovníci by měli zveřejňovat všechny smysluplné výsledky výzkumu, které mohou přispět k jejich lepšímu porozumění.
 • Všichni autoři by měli ve svém rukopise uvést jakýkoli finanční nebo jiný podstatný střet zájmů, který by mohl ovlivnit výsledky nebo interpretaci jejich rukopisu. Měly by být zveřejněny všechny zdroje finanční podpory projektu.
 • Pokud autor zjistí významnou chybu nebo nepřesnost ve své vlastní publikované práci, je jeho povinností neprodleně informovat redaktora nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s ním na stažení nebo opravě článku.

Odpovědnost editora

 • Redakce je povinna vybírat recenzenty příspěvků výhradně tak, aby to byly vždy pouze kompetentní a kvalifikované osoby v daném oboru.
 • Redaktoři jsou povinni postupovat v recenzním řízení pouze tak, aby byl vždy zachován nejvyšší etický standard mezinárodní vědecké konference KONKURENCE.
 • Všechny příspěvky předložené k publikaci mohou být zkontrolovány pomocí softwaru pro odhalování plagiátů, aby byla ověřena jejich originalita. Příspěvky, které nebudou splňovat kritéria originality, budou z recenzního řízení vyloučeny bez náhrady.
 • Redakce vždy hodnotí rukopisy z hlediska jejich intelektuálního obsahu bez ohledu na povahu autorů nebo hostitelské instituce, včetně rasy, pohlaví, sexuální orientace, náboženského přesvědčení, etnického původu, občanství nebo politické filozofie autorů.

Odpovědnost recenzenta

 • Se všemi rukopisy přijatými k recenzi je třeba zacházet jako s důvěrnými dokumenty. Privilegované informace nebo nápady získané při recenzním řízení musí být důvěrné a nesmí být použity k osobnímu prospěchu. Recenze by měly být prováděny objektivně a připomínky by měly být formulovány jasně a podpořeny argumenty tak, aby je autoři mohli využít pro zlepšení článku.
 • Pokud se recenzenti necítí být způsobilí k objektivnímu posouzení článku, musí o tom neprodleně informovat redakci. Recenzenti musí oponovat články objektivně a konstruktivně z hlediska obsahové i formální stránky. Recenzenti by neměli posuzovat rukopisy, u nichž jsou ve střetu zájmů vyplývajícím z konkurenčních, kooperačních nebo jiných vztahů či vazeb s některým z autorů, společností nebo institucí spojených s těmito články.
 • Recenzenti by měli neprodleně informovat redakci o všech podobnostech mezi recenzovanými rukopisy a jakýmikoliv publikovanými články nebo rukopisy souběžně zaslanými do jiných časopisů nebo na jiné konference, pokud je tento fakt recenzentům znám.
 • Pokud čtenáři, autoři nebo redaktoři upozorní na skutečné chyby v publikované práci, které nezpůsobují její neplatnost, bude co nejdříve zveřejněna oprava (nebo erratum). Pokud chyba způsobuje neplatnost práce nebo její podstatné části, měla by být práce stažena s vysvětlením důvodu stažení (tj. neúmyslná chyba).

 

Postupy pro řešení neetického chování

Řešení možného nekalého jednání:

 • Redakce musí jednat, pokud má podezření na nekalé jednání nebo pokud ho někdo oznámí. Tato povinnost se vztahuje na publikované i nepublikované práce.
 • Redakce by neměla jednoduše odmítnout článek, který vzbuzuje obavy z možného nekalého jednání. Redakce má etickou povinnost se podezřeními zabývat.
 • Ten, kdo redakci o takovém jednání informuje, by měl poskytnout dostatek informací a důkazů pro zahájení vyšetřování.
 • Redakce musí brát všechna obvinění vážně a přistupovat k nim stejným způsobem, dokud není dosaženo úspěšného rozhodnutí nebo závěru.
 • Redakce by si měla nejprve vyžádat odpověď od osob podezřelých z nekalého jednání. Pokud redakce není s odpovědí spokojena, měla by požádat příslušné zaměstnavatele nebo instituce či jiné příslušné orgány o prošetření.
 • Redakce by měla vynaložit veškeré úsilí, aby zajistila, že údajné pochybení bude náležitě prošetřeno. Pokud se tak nestane, měli by redaktoři vyvinout veškeré přiměřené úsilí k vyřešení problému.

Drobná pochybení:

 • Drobná pochybení by mohla být řešena bez nutnosti širší konzultace. V každém případě by měl mít autor možnost reagovat na případná obvinění.

Závažná pochybení:

 • Závažná pochybení mohou vyžadovat informování zaměstnavatelů obviněného. Redakce by měla rozhodnout, zda zaměstnavatele zapojí po prozkoumání dostupných důkazů, nebo po další konzultaci s omezeným počtem odborníků.

Stažení článku, pokud:

 • Redakce má jasné důkazy o tom, že výsledky jsou nespolehlivé v důsledku pochybení nebo omylu.
 • Výsledky byly již dříve publikovány jinde bez řádného odkazu, povolení nebo zdůvodnění (tj. duplicitní publikace). Časopis, který článek poprvé publikoval, může vydat oznámení o duplicitní publikaci, ale neměl by článek stáhnout, pokud nejsou zjištění nespolehlivá. Všechny časopisy, které následně zveřejní již dříve publikovaný článek, by jej měly stáhnout a toto odůvodnit.
 • Článek představuje plagiátorství a předkládá výsledky vycházející z neetického výzkumu.
 • Článek by měl být stažen co nejdříve poté, co se redakce přesvědčí, že je vážně chybný a zavádějící.

Důsledky neetického chování (ve vzestupném pořadí závažnosti):

 • Informování nebo poučení autora nebo recenzenta, pokud se zdá, že došlo k nepochopení nebo nesprávnému použití přijatelných norem.
 • Důrazně formulovaný dopis autorovi nebo recenzentovi, který řeší nesprávné chování a varuje před budoucím chováním.
 • Zveřejnění oficiálního oznámení o nevhodném chování na webových stránkách konference.
 • Formální dopis vedoucímu oddělení autora nebo recenzenta nebo financující agentuře.
 • Stažení publikace z časopisu spolu s informováním vedoucího oddělení autora nebo recenzenta.
 • Uvalení formálního embarga na příspěvky jednotlivce na konferenci na určitou dobu.